Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia w Polsce

 
 

Klasa wieku

Poroże

Opis poroża

Ocena

rok życia

I klasa
wieku

1 poroże
2 rok życia

szpicaki o długości tyk do 20 cm, tj. do średniej długości łyżek

O

szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek

X

szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne - niezależnie od długości

XX

2 poroże
3 rok życia

ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,

O

ósmaki regularne,

X

byki powyżej regularnego ósmaka,

XX

3 i 4 poroże
4-5 rok życia

wszystkie byki niekoronne,

O

wszystkie byki jednostronnie koronne,

X

wszystkie byki obustronnie koronne

XX

II klasa wieku

5-9 poroże
6-10 rok życia

wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej - 3,5 kg ( ustalonej dla okręgu),

O

byki obustronnie koronne o masie poroża od .3,5 kg do 4.0 kg (ustalonej dla okręgu),

X

byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,0 kg (ustalonej dla okręgu) i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe.

XX

III klasa wieku

10 poroże 
 i powyżej

11 rok życia
 i starsze

wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4,0 kg (ustalonej dla okręgu) oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,

O

byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,0 kg (ustalonej dla okręgu) lecz niemedalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny,

X

byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny.

XX

Ustalenia dodatkowe

1.  Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 5,00 kg (ustalonej dla okręgu).

2.  Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

3.   Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich. 

obustronnie koronny

jednostronnie koronny

dziesiatak regularny

dziesiątak nieregularny ósmak regularny szóstak szpicak